වැදගත් අදහස් දැක්වීම් සඳහා "ස්තූති" කිරීම සඳහා කරුණාකර "Like" බොත්තම පාවිච්චි කරන්න ! Use "LIKE" Button for Thanking for the valuable posts !

කරුණාකර සියළු සාමාජිකයන්ට ගරු කරන්න ! සෑම විටම උදව් කිරීමට උත්සාහ කරන්න ! Respect all members,Always try to help as much as you can !


Forum stats
Latest posts
Topic Date, time  Author Last Sender Forum
  my c band dish a... 12-05, 23:29 kolithawick Nishan-23 සාමාජියන...
  My Dish Setup Da... 11-30, 19:19 daham madhusharest සාමාජියන...
  CS panel 11-21, 12:19 micromaxmme73 micromaxmme73 Wanted T...
  MY XCRUISER ANDR... 11-18, 11:15 HASEEB samanthasath සාමාජියන...
  Damaged DM800HD ... 11-12, 23:33 gune_ayya gune_ayya Wanted T...
  What is correct ... 11-10, 08:15 oshadi kolithawick Electron...
  My Dish Setup 11-09, 20:42 Eardly Kumarasiri madhusharest සාමාජියන...
  multi lnb setup 11-09, 12:12 gsusantha sankalaani Satellit...
  My Dishes Setup 11-02, 20:31 Padmathilaka dmmskumara සාමාජියන...
  TEST 11-01, 10:31 chaaminda chaaminda Members ...
  Reliance Digital... 11-01, 09:22 Indika Perera WARUNASAT Reliance...
  Dish TV DTH News 11-01, 08:47 Indika Perera WARUNASAT Dish TV ...
  My set up AND DE... 10-28, 21:11 Weerasekara madhusharest සාමාජියන...
  Tracked Apstar 6... 10-24, 09:47 RUWANS micromaxmme73 සාමාජියන...
  Multi LNB set up 10-08, 16:06 niro1234 gsusantha Satellit...
  REQUIRE A SATELL... 10-04, 22:32 Nishan-23 Nishan-23 Wanted T...
  My Dish Setup 10-02, 14:32 chinthake micromaxmme73 සාමාජියන...
  dish size 09-27, 19:47 nalinknp78 sankalaani Satellit...
  Best LNBF 09-25, 14:27 micromaxmme73 micromaxmme73 General ...
  Free Sat V7, Ope... 09-18, 20:55 thusaj madhusharest The Recy...
  Hi Friends . 09-17, 08:59 sankalaani sankalaani Introduc...
  65cm dish to 90c... 09-16, 19:41 zafnicricket zafnicricket Satellit...
  Hi All 09-16, 13:28 Ras Kush gsusantha Introduc...
  Multi LNB setup ... 09-15, 07:46 donn kolithawick Satellit...
  Basics about Azi... 09-08, 15:26 zafnicricket micromaxmme73 Satellit...
  Videocon Dish us... 08-31, 00:24 zafnicricket NerveGas Point Me...
  Control Satellit... 08-30, 19:45 WARUNASAT Eardly Kumarasiri Satellit...
  BissKey Euro 201... 08-30, 07:12 WARUNASAT WARUNASAT Biss Key...
  Tax Net Sri Lank... 08-29, 21:26 NerveGas madhusharest Off Topi...
  Help 08-26, 23:02 nambishunmuga NerveGas General ...
  life ok added 08-26, 14:52 nambishunmuga nambishunmuga DD Direc...
  Our services and... 08-25, 18:41 WARUNASAT madhusharest PROFILE
  Sun Outage Calcu... 08-25, 18:31 WARUNASAT madhusharest Satellit...
  My Setup 08-25, 18:29 NerveGas madhusharest සාමාජියන...
  My Dish Making a... 08-25, 15:02 micromaxmme73 micromaxmme73 සාමාජියන...
  Forum Problem 08-25, 14:34 micromaxmme73 micromaxmme73 Site Sug...
  F/D ratio 08-23, 19:56 naveen NerveGas Satellit...
  MY DISHES 08-23, 07:00 WARUNASAT WARUNASAT Satellit...
  3 Foot C band sa... 08-23, 06:56 Padmathilaka Rasika Satellit...
  MY XDSR 420HD AV... 08-23, 06:20 HASEEB Batu සාමාජියන...
  Dialog Tv VOD se... 08-23, 06:17 WARUNASAT Batu Dialog T...
  An Old TV Satell... 08-21, 19:35 Padmathilaka madhusharest Satellit...
  hello 08-21, 19:30 karunale madhusharest Introduc...
  [4K/UHD] Episode... 08-21, 06:59 WARUNASAT WARUNASAT Satellit...
  Satellite Finder... 08-21, 06:54 WARUNASAT WARUNASAT Satellit...
  Access Asia Sat ... 08-21, 06:52 WARUNASAT WARUNASAT Satellit...
  [4K/UHD] Episode... 08-21, 06:47 WARUNASAT WARUNASAT Satellit...
  Satellite tv how... 08-19, 18:23 Padmathilaka Padmathilaka Satellit...
  ASTRA 19.2e Sate... 08-19, 18:18 Padmathilaka Padmathilaka Satellit...
  The TV Satellite... 08-19, 18:17 Padmathilaka Padmathilaka Satellit...
Most views
  AsiaSat ... 222849
  Intelsat... 150587
  ABS 1 (7... 105682
  APStar 2... 86309
  Insat 2E... 86235
  Dish TV ... 80110
  Dish TV ... 71175
  Dish TV ... 49850
  Dialog T... 48649
  Insat 3E... 46478
  Dialog T... 43556
  Paksat 1... 40421
  AsiaSat ... 34512
  My Dishe... 34449
  Videocon... 32611
  NSS 5 (5... 31705
  ST 1 (88... 31582
  My Multi... 30950
  My Dish ... 30180
  Dialog T... 30024
  Thaicom ... 28771
  Refreshi... 28398
  ChinaSat... 28120
  Intelsat... 25175
  My Setup 24022
Newest members
Pun55426 Today
exikof Yesterday
iqitec Yesterday
urovixo Yesterday
elulujivu Yesterday
ypodoxedy Yesterday
Swenton58535 Yesterday
adekidoky Yesterday
ewusewyk Yesterday
Westad5723 12-11
obigomyz 12-11
jaroshaneranga 12-11
Fugit55066 12-11
nukerkun 12-11
inakagida 12-11
yjikonipy 12-10
ibibimaz 12-09
icuvejal 12-09
asynipyhe 12-08
hpsetup 12-08
arizer 12-08
okipulu 12-07
tisasmith 12-06
ukefuhas 12-05
Most replies
  AsiaSat ... 289
  Intelsat... 203
  My Dishe... 156
  My Dish ... 153
  Insat 2E... 150
  APStar 2... 147
  My Dish ... 144
  ABS 1 (7... 143
  Dish TV ... 129
  Dish TV ... 125
  Paksat 1... 98
  Dish TV ... 91
  Dialog T... 84
  AsiaSat ... 82
  Dear All... 82
  ST 1 (88... 78
  Dialog T... 78
  Thaicom ... 61
  My Setup 58
  My Dish ... 57
  My Setup 54
  Videocon... 49
  Insat 3E... 47
  Verified... 47
Top posters
Indika Perera 7926
WARUNASAT 2062
Padmathilaka 1889
Colombage 704
daham 527
Eardly Kumarasiri 499
sanjeewa74 371
Nishan-23 345
samanth 298
NerveGas 280
chandanalal 275
rmbl 262
Rasath 203
podiman 198
Alexde555 185
niro1234 184
nasrullah 174
Nimal Sripali 171
kolithawick 164
sarathvk 150
vishvish 149
gune_ayya 144
sahantv 139
Rasika 131
Most reputations
Padmathilaka 751
daham 614
WARUNASAT 452
Colombage 355
Eardly Kumarasiri 235
Mallawa 161
kolithawick 161
HASEEB 156
suranga20 144
Rasath 143
mangala 137
rmbl 132
madhusharest 128
NerveGas 126
sarathvk 113
Nishan-23 103
Upul c Bandara 103
samaraj 85
Indika Perera 72
sahantv 65
nijiw7 61
RUWANS 60
kalpa0424 56
Nimal Sripali 52
Rasika 51
Top thread posters
Indika Perera 756
WARUNASAT 353
daham 144
Padmathilaka 114
Eardly Kumarasiri 81
Nishan-23 52
vels 50
Mallawa 47
Colombage 45
Rasath 35
rmbl 35
nijiw7 32
suranga20 31
NerveGas 30
HASEEB 30
sarathvk 24
sahantv 23
SANJAY HD 22
Rasika 22
chandanalal 21
nasrullah 20
Ranga Dilshan 19
prakashsss 18
madura01 18

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Administration Section / පරිපාලන/සාමාජික අංශය සහ එහි කොන්දේසි - - Hi Friends .
09-17-2017, 08:59 AM
by sankalaani

[-]
Pictures Of Members' Sat Installations /සාමාජියන්ගෙ චන්ද්රිකා පද්ඩති පිලිබද විස්තර සහ ඡායාර
සාමාජියන්ගෙ චන්ද්රිකා පද්ඩති පිලිබද විස්තර සහ ඡායාරූප / Pictures Of Forum Members' Sat Installations
Forum Threads Posts Last Post
සාමාජියන්ගෙ චන්ද්රිකා පද්ඩති විස්තර සහ ඡායාරූප / Members' Dish Setups 318 2,953 my c band dish after the ...
12-05-2017, 11:29 PM
by Nishan-23

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Tandberg (director) keys
Tandberg (director) keys
- -
-
PowerVu / සාකච්ඡා / යාවත්කාලීන කිරීම් - -
-
Biss keys / සාකච්ඡා / යාවත්කාලීන කිරීම් - -
-
Tutorials නිබන්ධන
Card Sharing Chat/Tutorials about Cardsharing, Dreambox and more... You can talk here everything about CardSharing
Sub Forums:
Dreambox Tutorials / නිබන්ධන,
Card sharing Tutorials/Chat කාඩ් ශෙයා පිලිබද නිබන්ධන/සාකච්ඡා
- -
-
Smart card Discussions / සාකච්ඡා / යාවත්කාලීන කිරීම්
General Smart card Discussions
- -
-

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Satellite TV Industry News /චන්ද්‍රිකා ,විකාශන කටයුතු පිලිබද පුවත්
71 890 Satellite TV Industry New...
11-01-2017, 10:10 AM
by WARUNASAT
Satellite Transponder Updates චන්ද්රිකා නව සංඛ්යාත /සම්මත වෙනස්කම්/යාවත්කාලීන
Newly added tv channels, new frequencies / SR / FEC / standard changes, latest tv channels gone temporarily fta reported here
155 4,424 intelsat 20 68.5
09-21-2017, 12:24 PM
by nasrullah
Satellite Coverage Maps / චන්ද්රිකා සංඥා ආවරණ කලාප 211 1,280 Apstar 7 on 76.5
10-13-2017, 09:31 PM
by nijiw7
International Satellite TV Packages coverd asia/ ජාත්යන්තර සැටලයිට් රූපවාහිනිය පැකේජ ආසියානු
Discussion on the different satellite TV subscription packages available
17 187 star sports First - first...
07-11-2017, 01:49 PM
by prabakaran
SupremeSAT Satellites Of Sri Lanka/ සුප්රීම් සෑට් ශ්‍රී ලංකා
SupremeSAT the first and only satellite operator of Sri Lanka/සුප්රීම් සෑට් ශ්‍රි ලංකාවේ ප්රථම හා එකම චන්ද්රිකා ක්‍රියාකරු පිලිබද විස්තර
14 90 Supreme sat kandy telepor...
11-01-2016, 10:59 AM
by prabakaran
Satellite And Broadcast Industry Tutorials ,News/ජාත්යන්තර චන්ද්‍රිකා, විකාශන කටයුතු පිලිබද 75 1,874 Sun Outage Calculator
08-25-2017, 06:31 PM
by madhusharest

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Satellite Dish Settings / චන්ද්‍රිකා ඩිෂ් සැකසුම සහ තොරතුරු
Satellite TV guides & tutorials on setting up your dish, or troubleshooting an installation? look here first සැටලයිට් රූපවාහිනිය මාර්ගෝපදේශ සහ නිබන්ධන
105 505 multi lnb setup
11-09-2017, 12:12 PM
by sankalaani
General Help Questions /චන්ද්රිකා ? පිලිබද පොදු සහ මූලික ප්‍රශ්න
A place for newbies to ask questions about satellite TV and related
148 846 Best LNBF
09-25-2017, 02:27 PM
by micromaxmme73
Satellite Basics Useful Information / මූලික කරුණු/මාතෘකා, නියමයන්, අර්ථ දැක්වීම්, ආදිය ,චන්ද
Useful information related to satellite receiving system topics found here, terms, definitions, etc!
82 238 Basics about Azimuth Elev...
09-08-2017, 03:26 PM
by micromaxmme73
Satellite Dish Pointing Utilities And Tools /චන්ද්රිකා ඩිෂ් ස්ථානීය මෙවලම්/වැඩසටහන්
Dish pointing tools, Programs, formatting and various utilities!
12 56 My Digital Sat Finder
04-12-2016, 09:19 PM
by HASEEB

[-]
Forum Threads Posts Last Post
For Sale (Private Ads Only) ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?
Private sales only, The forum administrators reserve the right to remove any item they deem unsuitable without notice
17 85 18" Used Actuator
07-11-2017, 10:03 AM
by thusaj
Wanted To Buy / මිලදී ගැනීමට අවශ්යද ?
Advertise here for the satellite equipment you need
46 193 CS panel
11-21-2017, 12:19 PM
by micromaxmme73
The Recycling Zone /ඔබට අවශ්ය නැහැ නමුත් වෙනත් සාමාජිකයෙකුට අවශ්ය ?
Got something (ideally satellite orientated) you don't need any more, but don't want any money for it? Put it here. ඔබට අවශ්ය නැහැ නමුත් වෙනත් සාමාජිකයෙකුට අවශ්ය චන්ද්රිකා ආදායක උපකරණ උපාංග නොමිලේ ලබා දීමට ,හුවමාරු කාරගන්න,මෙහි විස්තර සහ ඡායාරූප ඵල කරන්න !
6 25 Free Sat V7, Open Box Z5
09-18-2017, 08:55 PM
by madhusharest
Waruna Satellite Systems
Installation & designing of SMATV, MATV, CCTV, DTH Systems, all types of satellite dish antennas and accessories
Sub Forums:
PROFILE
2 7 Our services and installa...
08-25-2017, 06:41 PM
by madhusharest
Forum Sponsor
View our sponsors latest offers in this section
5 7 Protect Your Electronics,...
07-25-2011, 11:02 AM
by WARUNASAT

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Satellite Receivers 211 1,140 Powervu help
09-12-2017, 06:57 PM
by micromaxmme73
Satellite Dishes
Discussions and information about all fixed dishes and motorised dishes
Sub Forums:
LNBFs/LNB Brackets,
Actuators/Positioners,
Cables/Switches/Connectors
113 624 Need Help to set ku LNB
11-09-2017, 10:45 AM
by micromaxmme73
Satellite Meters/Finders
Discussions and information about satellite meters, sat-beepers
10 24 Dr HD 1000s - My Satellit...
08-28-2017, 11:33 AM
by NerveGas
Satellite PC Card Receivers & Internet by Satellite
Discussion on systems using a DVB satellite receiver card SD or DH in a PC
17 56 Tevii S662 with DVB Dream
08-24-2016, 07:04 PM
by gsusantha

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Dialog TV DTH Service From Sri Lanka
Discussions and information about Dialog TV & Dialog TV HD DTH service
74 610 Dialog Tv VOD service
08-23-2017, 06:17 AM
by Batu
Dish TV Lanka DTH Service From Sri Lanka
Discussions and information about Dish TV Lanka (Pvt) Limited, the Sri Lankan subsidiary of the Direct to Home television services operator Dish TV
28 227 Dish TV Sri Lanka
04-28-2017, 12:19 PM
by daham
Art disk
Art DTH Service From Sri Lanka coming soon ! Discussions and information about Art DTH service
1 4 Art disk
05-24-2017, 06:16 AM
by wbruwan
DD Direct Plus DTH Service From India
Discussions and information about DD Direct Plus DTH service
16 187 life ok added
08-26-2017, 02:52 PM
by nambishunmuga
Dish TV DTH Service From India
Discussions and information about Dish TV & Dish truHD DTH service
50 634 Dish TV DTH News
11-01-2017, 08:47 AM
by WARUNASAT
Tata Sky DTH Service From India
Discussions and information about Tata Sky, Tata Sky+, Tata Sky HD & Tata Sky+ HD DTH service
11 106 Tata Sky DTH News
01-21-2017, 09:54 AM
by WARUNASAT
Reliance Digital TV DTH Service From India
Discussions and information about Reliance Digital TV & Reliance Digital TV HD DTH service
11 95 Reliance Digital TV News
11-01-2017, 09:22 AM
by WARUNASAT
Sun Direct DTH Service From India
Discussions and information about Sun Direct & Sun Direct HD DTH service
14 139 Sun DIrect HD Moved to ne...
07-05-2016, 02:50 PM
by Nishan-23
Airtel Digital TV DTH Service From India
Discussions and information about Airtel Digital TV & Digital TV HD DTH service
15 123 Airtel Digital TV DTH New...
10-13-2015, 08:11 AM
by WARUNASAT
Videocon d2h DTH Service From India
Discussions and information about Videocon d2h & Videocon d2h 3D/HD DTH service
30 291 Videocon d2h DTH News
09-13-2016, 02:35 PM
by WARUNASAT
DishHome DTH Service From Nepal
Discussions and information about DishHome DTH Service
7 21 Real DTH Bangladish
05-08-2016, 01:16 PM
by Padmathilaka

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Telecommunication Industry In Sri Lanka
Latest telecommunication industry news from Sri Lanka
35 180 The Radio Society Of Sri ...
11-14-2016, 12:46 PM
by Colombage
IPTV Services In Sri Lanka
Discussions and information about IPTV service
15 74 PEO TV Packages
12-01-2016, 07:28 PM
by WARUNASAT
Cable TV Services In Sri Lanka
Discussions and information about LBN cable tv service
10 71 Lanka Bell TV
04-02-2016, 07:39 PM
by Padmathilaka
Digital Terrestrial Television Services In Sri Lanka
Discussions and information about DVB-T and DVB-T2 digital terrestrial television broadcasts
29 371 ISDB-T Test transmission ...
10-30-2017, 10:20 AM
by lasith
Analogue Terrestrial Television Stations In Sri Lanka
Discussions and information about analogue terrestrial television stations
35 393 Shraddha Tv
09-27-2017, 10:10 PM
by madura01
Satellite Television Stations In Sri Lanka
Discussions and information about satellite television stations
15 165 Colombo Television Sri La...
01-06-2017, 09:02 AM
by daham
Satellite Radio Stations In Sri Lanka
Discussions and information about satellite radio stations
4 17 Radio Hello FM 89.5 (Tami...
10-05-2014, 09:17 PM
by ShfArun
Domestic Radio Services In Sri Lanka
Discussions and information about terrestrial radio stations operating in Sri Lanka
65 227 FM 99
11-07-2016, 09:52 PM
by madhusharest
Internet Radio Services In Sri Lanka
Discussions and information about internet radio stations operating in Sri Lanka
2 2 SLBC Muslim Service (Sere...
07-20-2012, 07:12 AM
by Indika Perera
International Radio Services In Sri Lanka
Discussions and information about international radio stations operating in Sri Lanka
5 12 Voice Of America Radio
01-21-2017, 09:24 AM
by WARUNASAT

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Electronic Technology / ඉලෙක්ට්රොනික තාක්ෂණය
Useful Resources,Articles & Databases about electronics ඉලෙක්ට්රොනික ගැන ප්‍රයොජනවත් සම්පත්, ලිපි සහ දත්ත
20 92 What is correct Recover
11-10-2017, 08:15 AM
by kolithawick
Global Satellite Navigation Systems /ගෝලීය චන්ද්රිකා නාවික(නියාමන) පද්ධති
Discussions and information about BEIDOU (China), GLONASS (Russia), GPS (USA), IRNSS (India) BEIDOU (චීනය), GLONASS (රුසියානු), ජීපීඑස් (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය), IRNSS (ඉන්දියාව) ගැන සාකච්ඡා සහ තොරතුරු
11 76 GLONASS Satellite Navigat...
10-29-2013, 07:54 AM
by Indika Perera
Space Technology To Sri Lanka / ශ්‍රි ලංකා සඳහා අභ්යාවකාශ තාක්ෂණ
Sri Lanka has a high level of knowledge in information technology and with the acquisition of space technology, it would be further enhanced
6 12 Mr Arthur C Clerk in 1987
11-18-2015, 10:05 PM
by nasrullah
Standard-Definition, High-Definition & 3-Dimensional Technology
This forum is dedicated to helping those who want to learn more about 3D technology, know the difference between SD, HD and 3D සම්මත-විභේදන SD , අධි-විභේදනHD සහ 3-මාන 3D තාක්ෂණ සාකච්ඡා කිරීම්
16 45 Icone 3D SPECTAT Converte...
11-23-2014, 10:09 PM
by WARUNASAT
The Best Ways To Stream Your Media
These set-top boxes will send the media on your PC to your HDTV, or vice versa
9 24 Sling Media Slingbox PRO-...
09-13-2015, 10:44 AM
by rromuar
Gadgets News & Reviews / Gadgets පුවත් සහ විමර්ශණය
Discussions and information about new high tech gadgets on the market
12 29 Sri Lankans New Innovat...
04-13-2016, 11:37 AM
by WARUNASAT
Sporting Events News
Sports events news discuss about sports events management and all the latest sports news
36 164 T20 World Cup feed
03-13-2016, 01:55 PM
by daham
Satellite Apps For Android / ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා චන්ද්රිකා යෙදුම්
Download satellite Apps for Android. Reviews, screenshots and comments from the Android Market about Satellite like Satellite Android සඳහා චන්ද්රිකා යෙදුම් බාගත කරන්න. සාකච්ඡා / යාවත්කාලීන කිරීම්
8 19 Navigation Android app
10-17-2013, 07:59 AM
by drogsl
Mobile Industry In Sri Lanka / ශ්‍රි ලංකාව තුළ ජංගම දුරකථන කර්මාන්තය
Sri Lanka mobile industry is ahead of many countries with 18 million mobile users out of its 21 million populations
22 73 Asia's smart home market ...
01-22-2017, 07:29 PM
by madhusharest
Off Topic Discussions
You can talk about all other (non-satellite) things here
82 314 Tax Net Sri Lanka
08-29-2017, 09:26 PM
by madhusharest
Dump Area
Unnecessary posts moved by forum team
31 211 My Satellite List
01-25-2016, 03:00 PM
by Padmathilaka
Members Test Area / සාමාජිකයන්ගෙ පරික්ශන ලිපි සහ ඡායාරූප !
A place to test some of the special types of posts you might make. Such as images, or what have you. This is the place to try things first. සාමාජිකයන්ගෙ පරික්ශන ලිපි සහ ඡායාරූප ! මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න !!
10 30 TEST
11-01-2017, 10:31 AM
by chaaminda
Administrators Test Area
Only Administrators, Super Moderators may start threads here
37 181 Test
01-11-2016, 02:38 PM
by WARUNASAT

[-]
Board Statistics
Today's Birthdays
cuteoz (32)
Board Statistics
Our members have made a total of 23,744 posts in 2,934 threads.
We currently have 600 members registered.
Please welcome our newest member, Pun55426
The most users online at one time was 155 on 04-26-2017 at 12:44 PM
Mark All Forums Read | Forum Team | Forum Statistics

Forum Contains New Posts
Forum Contains No New Posts
Forum is Locked
Redirect Forum